RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  60% dofinansowania dla mikro i małych firm

  50% dofinansowania dla średnich firm

  Minimalna wartość projektu - 500 000 PLN

  Maksymalna wartość projektu - 2 000 000 PLN

  Termin naboru wniosków - 26 września 2023r.

  60% dofinansowania dla mikro i małych firm

  50% dofinansowania dla średnich firm

  Minimalna wartość projektu – 500 000 PLN

  Maksymalna wartość projektu – 2 000 000 PLN

  Termin naboru wniosków – 26 września 2023r.

  Działanie FESL.10.03 – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Cel szczegółowy konkursu: FST.CP6.I – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

  Instytucja Pośrednicząca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

  Budżet konkursu: 176 452 000,00 zł

  Mikroinwestycje w MŚP

  W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt będzie musiał przyczynić się do dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.

  Kto może uzyskać dofinansowanie?

  W konkursie będą mogły brać udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP z konkretnych podregionów województwa śląskiego: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego. 

  Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Możliwe zakupy w projekcie:

  • Zakup maszyn i urządzeń,
  • Zakup oprogramowania.

  Ile mogę pozyskać?

  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi  500 000 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie) Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
  • Maksymalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000 PLN. 
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60%.

  Jako doświadczeni konsultanci, specjalizujemy się w przygotowywaniu skutecznych wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pomagamy firmom, które planują zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej lub utworzenie nowego zakładu zgodnie z art. 14 GBER. Znajomość lokalnego rynku pozwala nam skutecznie przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego. Nasza pomoc skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych.

  Mikroinwestycje w MŚP

  Oferujemy również profesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują mikroinwestycje. W ramach naszej oferty pomagamy w przygotowaniu projektów, które przyczyniają się do transformacji województwa śląskiego, poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.

  Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN, a maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN.

  W ramach naszej usługi wspieramy inwestycje produkcyjne i logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów, usług, procesów neutralnych dla klimatu. Pomagamy również w zdobyciu nowych rynków i tworzeniu nowych miejsc pracy lub utrzymaniu już istniejących w przedsiębiorstwach. Szczególnie zależy nam na inwestycjach, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia surowców, wdrożenia czystych technologii, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami.

  Kiedy można złożyć wniosek?

  Termin naboru wniosków o dofinansowanie został zaplanowany w następujący sposób:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków 09 września 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków 26 września 2023 r.

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Pojęcie sprawiedliwej transformacji odnosi się do procesu przekształcenia gospodarki z wysokoemisyjnej w zeroemisyjną, z uwzględnieniem dobrobytu i zatrudnienia lokalnej społeczności oraz jakości środowiska, w którym mieszkają. Chodzi o rozwój alternatywnych sektorów gospodarki i tworzenie miejsc pracy dla tych, którzy mogą stracić pracę w wyniku stopniowego zamykania firm takich jak kopalnie czy elektrownie. Istotne jest, aby ta transformacja była realizowana z zaangażowaniem społeczności, której dotyczy. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji jest szczególnie ważne w regionach takich jak województwo śląskie.

  Nasz Facebooka oraz dedykowana podstrona z dotacjami dostarczą Ci potrzebnych informacji.


  Transformacja MŚP na Śląsku: Mikroinwestycje w Ramach Działania 10.3

  Wprowadzenie

  Śląski Wsparcie dla Mikroinwestycji w MŚP: Przedsiębiorczość w Ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

  Czy wiesz, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w transformacji gospodarczej Śląska? Dzięki wsparciu na poziomie 10.3 w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji, mikroinwestycje stają się katalizatorem zmian, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego. Warto zrozumieć, jakie możliwości kryje się za tym procesem transformacji i jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwom. W tym artykule zgłębimy temat mikroinwestycji w MŚP, od dotacji po konkretne działania wspierające transformację.

  Spis treści

  1. Śląski Klimat Biznesowy: Mikroinwestycje W MŚP
  2. Dofinansowania i Dotacje: Klucz Do Rozwoju Przedsiębiorstw Śląskich
  3. Transformacja 10.3: Jak Wsparcie MŚP Przyczynia Się do Sprawiedliwej Transformacji
  4. Inwestycje Produkcyjne: Silnik Wzrostu Śląskiego Przemysłu
  5. Ramach Działania 10.3: Jak Skorzystać z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027
  6. Wsparcie MŚP na Rzecz Zrównoważonej Transformacji: Automatyzacja i Czyste Technologie
  7. Dotacje dla Firm: Proces Ubiegania się o Dofinansowanie w Ramach Pomocy De Minimis
  8. Dywersyfikacja Gospodarcza: Wpływ Mikroinwestycji na Subregiony Górnicze
  9. Przyszłość Śląskiego Biznesu: Jak Mikroinwestycje Przyczynią Się do Stworzenia Nowych Miejsc Pracy
  10. Podsumowanie: Kluczowe Elementy Transformacji MŚP na Śląsku

  1. Śląski Klimat Biznesowy: Mikroinwestycje W MŚP

  Województwo śląskie, będące sercem przemysłowym Polski, jest miejscem dynamicznego rozwoju mikroinwestycji w MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych i średnich, jest kluczowe dla tworzenia zdolnych do konkurencji struktur gospodarczych. W ramach funduszu sprawiedliwej transformacji, mikroinwestycje stają się narzędziem kształtowania nowoczesnego oblicza przedsiębiorczości śląskiej.

  Mikroinwestycje w MŚP przyczyniają się do efektywności procesów produkcyjnych, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Środki trwałe, automatyzacja procesów i zastosowanie czystych technologii to kluczowe aspekty, które umożliwiają przedsiębiorstwom odniesienie sukcesu w nowoczesnym środowisku biznesowym.

  2. Dofinansowania i Dotacje: Klucz Do Rozwoju Przedsiębiorstw Śląskich

  W kontekście transformacji, dotacje i dofinansowania odgrywają kluczową rolę w wspieraniu przedsiębiorstw śląskich. Dofinansowanie w ramach działania 10.3 wsparcia MŚP na rzecz transformacji stanowi istotny instrument, umożliwiający przedsiębiorstwom inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i modernizację procesów produkcji. Odpowiednie wykorzystanie środków finansowych może przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia konkurencyjności firm.

  Dotacje dla firm śląskich mogą być udzielane w różnych formach, obejmując inwestycje produkcyjne, zakup maszyn i urządzeń, a także wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Warto zdawać sobie sprawę z różnych dostępnych źródeł finansowania i wiedzieć, jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis.

  3. Transformacja 10.3: Jak Wsparcie MŚP Przyczynia Się do Sprawiedliwej Transformacji

  Wdrażanie działań transformacyjnych na poziomie 10.3 wsparcia MŚP ma na celu nie tylko rozwój przedsiębiorstw, ale także przyczynienie się do sprawiedliwej transformacji. Przedsiębiorstwa produkcyjne z województwa śląskiego mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji, co pozwala im skorzystać z bezzwrotnych dotacji na inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  4. Inwestycje Produkcyjne: Silnik Wzrostu Śląskiego Przemysłu

  Inwestycje produkcyjne stanowią kluczowy element transformacji przedsiębiorstw na Śląsku. Dofinansowanie w ramach działania 10.3 umożliwia przedsiębiorstwom inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, co przyczynia się do wzrostu ich potencjału rozwojowego i konkurencyjności. Wprowadzanie nowoczesnych technologii produkcji, automatyzacja procesów oraz dbałość o neutralność dla klimatu produktów to kierunki, które mogą stworzyć solidne podstawy dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstw.

  5. Ramach Działania 10.3: Jak Skorzystać z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027

  Fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027 stanowią istotne źródło finansowania dla przedsiębiorstw w regionie. W ramach działania 10.3 wsparcia MŚP na rzecz transformacji, przedsiębiorstwa mają szansę skorzystać z unijnego wsparcia na inwestycje produkcyjne. Kluczowym aspektem jest odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie, by maksymalnie wykorzystać dostępne środki.

  6. Wsparcie MŚP na Rzecz Zrównoważonej Transformacji: Automatyzacja i Czyste Technologie

  Transformacja MŚP na Śląsku obejmuje nie tylko rozwój przedsiębiorstw, ale także ich zaangażowanie w zrównoważone praktyki biznesowe. Automatyzacja procesów produkcyjnych, stosowanie czystych technologii redukujących masę odpadów, oraz efektywne zarządzanie środkami trwałymi to elementy, które przyczyniają się do tworzenia przedsiębiorstw neutralnych dla klimatu.

  7. Dotacje dla Firm: Proces Ubiegania się o Dofinansowanie w Ramach Pomocy De Minimis

  Proces ubiegania się o dotacje dla firm może być skomplikowany, dlatego warto zrozumieć zasady pomocy de minimis. Dotacje udzielane w ramach pomocy de minimis mają ograniczenia co do wartości, jednak mogą stanowić istotne wsparcie dla MŚP. Kluczowym elementem jest skuteczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kontakt z ekspertami, którzy pomogą przedsiębiorstwom przejść przez ten proces.

  8. Dywersyfikacja Gospodarcza: Wpływ Mikroinwestycji na Subregiony Górnicze

  Transformacja na poziomie 10.3 wsparcia MŚP obejmuje także dywersyfikację gospodarczą subregionów górniczych objętych procesem transformacji. Mikroinwestycje mogą przyczynić się do stworzenia nowych gałęzi gospodarki, redukując jednocześnie skutki transformacji górniczych. Dzięki odpowiedniemu wsparciu, przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do budowania nowych perspektyw dla regionów dotkniętych procesem zmian strukturalnych.

  9. Przyszłość Śląskiego Biznesu: Jak Mikroinwestycje Przyczynią Się do Stworzenia Nowych Miejsc Pracy

  Jednym z kluczowych celów transformacji MŚP jest tworzenie nowych miejsc pracy. Mikroinwestycje, dzięki odpowiedniemu wsparciu, mają potencjał przyczynienia się do znacznego wzrostu zatrudnienia. Przedsiębiorstwa, inwestując w procesy produkcji, mogą przyczynić się do stworzenia miejsc pracy o wysokiej wartości niematerialnej i prawnej, przyczyniając się tym samym do długoterminowego rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu.

  10. Podsumowanie: Kluczowe Elementy Transformacji MŚP na Śląsku

  Podsumowując, mikroinwestycje w MŚP stanowią kluczowy element transformacji gospodarczej Śląska. Wsparcie na poziomie 10.3 wsparcia MŚP na rzecz transformacji otwiera przed przedsiębiorstwami możliwości inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, modernizację procesów produkcji oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań. Dofinansowania, dotacje i unijne fundusze są dostępne, aby wspierać przedsiębiorstwa w osiąganiu sukcesu, przyczyniając się jednocześnie do sprawiedliwej transformacji regionu.

  Podkreślone Elementy do Zapamiętania:

  • Mikroinwestycje w MŚP stanowią kluczowy czynnik transformacji gospodarczej na Śląsku.
  • Wsparcie na poziomie 10.3 umożliwia przedsiębiorstwom inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.
  • Dotacje, dofinansowania i fundusze europejskie są dostępne dla MŚP na Śląsku.
  • Zrównoważona transformacja obejmuje automatyzację, czyste technologie i dywersyfikację gospodarczą.
  • Mikroinwestycje mają potencjał tworzenia nowych miejsc pracy i przyczyniania się do długoterminowego rozwoju regionu.

  Dzięki mikroinwestycjom w MŚP, Śląsk nie tylko przekształca swoją gospodarkę, ale także kieruje ją w stronę zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.