Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na:

kontakt@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 

  Działanie FESL.10.03 – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Cel szczegółowy konkursu: FST.CP6.I – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

  Instytucja Pośrednicząca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

  Budżet konkursu: 425 500 000,00 zł

  Makroinwestycje w MŚP

  Opis: Działanie FESL.10.03 „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji” ma na celu umożliwienie regionom i ludności łagodzenia skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii Europejskiej na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050, zgodnie z porozumieniem paryskim. Działanie to skupia się na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które odgrywają istotną rolę w procesie transformacji. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji tego działania. Całkowita wysokość alokacji ze środków Unii Europejskiej wynosi 425 500 000,00 EUR.

  Kto może uzyskać dofinansowanie?

  W konkursie będą mogły brać udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP z konkretnych podregionów województwa śląskiego: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego. 

  Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Możliwe zakupy w projekcie:

  • Zakup maszyn i urządzeń,
  • Zakup oprogramowania.

  Ile mogę pozyskać?

  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie) Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60%.

  Kiedy można złożyć wniosek?

  Termin naboru wniosków o dofinansowanie został zaplanowany w następujący sposób:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków 16 maja 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków 27 sierpnia 2023 r.

  Jako doświadczeni konsultanci, specjalizujemy się w przygotowywaniu skutecznych wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pomagamy firmom, które planują zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej lub utworzenie nowego zakładu zgodnie z art. 14 GBER. Znajomość lokalnego rynku pozwala nam skutecznie przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego. Nasza pomoc skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych.

  Dofinansowanie może obejmować inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Minimalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 PLN.

  Mikroinwestycje w MŚP

  Oferujemy również profesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują mikroinwestycje. W ramach naszej oferty pomagamy w przygotowaniu projektów, które przyczyniają się do transformacji województwa śląskiego, poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.

  Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN, a maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN.

  W ramach naszej usługi wspieramy inwestycje produkcyjne i logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów, usług, procesów neutralnych dla klimatu. Pomagamy również w zdobyciu nowych rynków i tworzeniu nowych miejsc pracy lub utrzymaniu już istniejących w przedsiębiorstwach. Szczególnie zależy nam na inwestycjach, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia surowców, wdrożenia czystych technologii, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami.

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Pojęcie sprawiedliwej transformacji odnosi się do procesu przekształcenia gospodarki z wysokoemisyjnej w zeroemisyjną, z uwzględnieniem dobrobytu i zatrudnienia lokalnej społeczności oraz jakości środowiska, w którym mieszkają. Chodzi o rozwój alternatywnych sektorów gospodarki i tworzenie miejsc pracy dla tych, którzy mogą stracić pracę w wyniku stopniowego zamykania firm takich jak kopalnie czy elektrownie. Istotne jest, aby ta transformacja była realizowana z zaangażowaniem społeczności, której dotyczy. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji jest szczególnie ważne w regionach takich jak województwo śląskie.

  Odwiedź https://www.parp.gov.pl oraz sprawdź naszego Facebooka. Wejdź również na naszą dedykowaną podstronę z dotacjami.


  Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce: Definicja, Finansowanie i Rozwój

  MŚP w Polsce: Kluczowe dla Rozwoju Gospodarczego

  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią istotny filar polskiej gospodarki. W ostatnich latach, sektor małych i średnich firm stał się nie tylko katalizatorem rozwoju ekonomicznego, ale także inkubatorem innowacji i przedsiębiorczości. W tym artykule przyjrzymy się definicji MŚP, ich roli w sektorze gospodarczym, a także temu, jak są finansowane i rozwijają się w polskim kontekście.

  Spis Treści

  1. Definicja MŚP: Co To Takiego?
   • Jakie kryteria musi spełniać przedsiębiorstwo, aby być uznawanym za MŚP?
   • Dlaczego definicja MŚP ma istotne znaczenie dla sektora?
  2. Rola MŚP w Polskim Sektorze Gospodarczym
   • Jak MŚP wpływają na rozwój przedsiębiorczości w Polsce?
   • Jakie są korzyści płynące z obecności MŚP w sektorze?
  3. Finansowanie Rozwoju MŚP: Dotacje i Inne Formy Pomocy
   • Jakie są dostępne źródła finansowania dla MŚP?
   • Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje?
  4. Unijne Programy Rozwoju MŚP
   • Jakie są unijne inicjatywy wspierające rozwój MŚP w Polsce?
   • Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w programach unijnych?
  5. Mikroprzedsiębiorstwa a MŚP: Różnice i Podobieństwa
   • Jak mikroprzedsiębiorstwa różnią się od MŚP?
   • Dlaczego klasyfikacja ma znaczenie dla przedsiębiorców?
  6. Sektor MŚP a Pandemia: Wyzwania i Szanse
   • Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie MŚP?
   • Jakie szanse dla rozwoju pojawiły się w wyniku kryzysu?
  7. Kwalifikator MŚP: Klucz do Otrzymania Pomocy
   • Co to jest kwalifikator MŚP?
   • Jakie są kryteria spełnienia tego kwalifikatora?
  8. Rozwój Przedsiębiorczości w Polsce: Aktualności i Trendy
   • Jakie są najnowsze raporty dotyczące rozwoju MŚP w Polsce?
   • Jakie trendy warto obserwować w najbliższych latach

  1. Definicja MŚP: Co To Takiego?

  MŚP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, to kluczowy segment gospodarki Polski. Definicja MŚP obejmuje różnorodne kryteria, takie jak liczba zatrudnionych, roczny obrót czy bilans roczny. Określenie statusu MŚP jest istotne nie tylko ze względów statystycznych, ale również dla korzyści wynikających z dostępu do różnych źródeł finansowania.

  W Polsce, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), MŚP to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Definicja ta obejmuje mikroprzedsiębiorstwa, które są najmniejszymi podmiotami gospodarczymi, zatrudniającymi mniej niż 10 osób.

  2. Rola MŚP w Polskim Sektorze Gospodarczym

  MŚP odgrywają kluczową rolę w polskim sektorze gospodarczym, stanowiąc istotny czynnik wzrostu i rozwoju. Ich elastyczność, zdolność do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe oraz innowacyjność sprawiają, że są one ważnym ogniwem gospodarczym. W Polsce, gdzie większość przedsiębiorstw to mikrofirmy, MŚP są głównym źródłem tworzenia miejsc pracy oraz generowania innowacji.

  Korzyści płynące z obecności MŚP w sektorze gospodarczym są liczne. Przede wszystkim, stanowią one istotne źródło dochodu narodowego, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju kraju. Ponadto, MŚP są bardziej elastyczne niż duże przedsiębiorstwa, co pozwala im lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

  3. Finansowanie Rozwoju MŚP: Dotacje i Inne Formy Pomocy

  Finansowanie rozwoju MŚP to kluczowy element wspierania przedsiębiorczości. Istnieje szereg dostępnych źródeł finansowania, w tym dotacje, kredyty, gwarancje kredytowe czy programy unijne. Dotacje stanowią atrakcyjną formę wsparcia dla MŚP, zwłaszcza w przypadku inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją czy innowacjami.

  Warto zaznaczyć, że uzyskanie dotacji często wiąże się z spełnieniem określonych kryteriów, takich jak udział własny, zgodność z celami programu czy planowane efekty. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pełni kluczową rolę w rozdzielaniu dotacji oraz w określaniu formy pomocy publicznej dostępnej dla MŚP.

  4. Unijne Programy Rozwoju – Wsparcie MŚP

  Unia Europejska również odgrywa istotną rolę w finansowaniu i rozwoju MŚP w Polsce. Dostęp do unijnych programów jest szansą dla przedsiębiorstw na zdobycie środków na innowacje, modernizację czy ekspansję na rynki zagraniczne. Programy te mają na celu wspieranie sektora MŚP w zakresie konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

  5. Mikroprzedsiębiorstwa a MŚP: Różnice i Podobieństwa

  Mikroprzedsiębiorstwa, choć zaliczane do MŚP, różnią się od większych przedsiębiorstw pod względem skali działalności i liczby zatrudnionych. Klasyfikacja jako mikroprzedsiębiorstwo zazwyczaj wymaga spełnienia bardziej restrykcyjnych kryteriów, takich jak zatrudnienie poniżej 10 osób. Niższe wymagania pozwalają mikroprzedsiębiorstwom korzystać z uproszczonych form wsparcia finansowego.

  Kluczową kwestią jest zrozumienie, że zarówno MŚP, jak i mikroprzedsiębiorstwa odgrywają istotne role w polskiej gospodarce. Oba typy przedsiębiorstw tworzą bogactwo gospodarcze kraju, a różnice między nimi wynikają głównie z rozmiaru i skali działalności.

  6. Wsparcie MŚP a Pandemia: Wyzwania i Szanse

  Pandemia COVID-19 stanowiła ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw, w tym MŚP. Wzrost konkurencji, zmiany w preferencjach konsumentów oraz trudności w dostępie do finansowania to tylko niektóre z problemów, z jakimi musiały się zmierzyć małe i średnie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, kryzys ten otworzył także nowe możliwości dla innowacyjnych firm, które potrafiły dostosować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

  W tym kontekście, MŚP z sektora technologicznego, zdrowia czy usług online miały szansę uzyskać przewagę konkurencyjną. Przyspieszenie procesów cyfryzacji i rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania stanowiły szanse dla przedsiębiorstw gotowych na inwestycje w innowacje.

  7. Kwalifikator MŚP: Klucz do Otrzymania Pomocy

  Kwalifikator MŚP stanowi istotny element dla przedsiębiorców ubiegających się o różne formy pomocy i wsparcia. Kryteria określone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości precyzują, jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać status MŚP i skorzystać z preferencyjnych warunków finansowania.

  Spełnienie kwalifikatora MŚP otwiera przed przedsiębiorstwem dostęp do różnych źródeł finansowania, programów szkoleniowych oraz inicjatyw wspierających rozwój. Warto zaznaczyć, że utrzymanie statusu MŚP wymaga regularnego monitorowania spełniania kryteriów, co jest istotne zwłaszcza w przypadku dynamicznie rozwijających się firm.

  8. Rozwój Przedsiębiorczości w Polsce: Aktualności i Trendy

  Rozwój MŚP w Polsce to temat często poruszany w aktualnościach gospodarczych. Raporty dotyczące wzrostu liczby małych i średnich przedsiębiorstw, ich wkładu w PKB oraz innowacyjnych projektów są regularnie publikowane. Aktualności gospodarcze śledzą również zmiany w przepisach i programach wsparcia, które mają wpływ na rozwój sektora MŚP.

  W ostatnich latach, duży nacisk kładziono na wsparcie innowacji i przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z organami administracji publicznej regularnie wprowadza nowe inicjatywy i programy, aby ułatwić MŚP dostęp do źródeł finansowania, pomocy szkoleniowej czy ekspansji zagranicznej.

  Zobacz również

  KPO Dofinansowanie 90% HoReCa

  Odkryj Dotacje KPO dla HoReCa! Zgarnij do 90% wsparcia, nawet 540 tys. zł. na rozwój Twojego biznesu. Dofinansowanie HoReCa czeka na Ciebie!"

  Termin:

  Od 6 maja 2024 r.

  Kwota:

  540

  Województwo:

  Wszystkie

  1.2 Badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach FE SL

  Nawet 80% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową.

  Termin:

  Do 9 stycznia 2024r.

  Kwota:

  Minimum 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych – Dotacje unijne – Badania i rozwój ulga B+R

  Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej dla firm z Dolnego Śląska. Ulga B+R, prace badawczo-rozwojowe. Dotacje na badania i rozwój.

  Termin:

  Od 15 lutego

  Kwota:

  Do 10 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  RPO Śląskie Mikroinwestycje w MŚP – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Do 26 września 2023 r.

  Kwota:

  Projekt do 2 mln zł.

  Województwo:

  Śląskie

  Dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 dla Polski Wschodniej PARP – Jak pozyskać dofinansowanie, dotacje dla MŚP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 2.08.2023 do 08.11.2023 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 3 mln zł.

  Województwo:

  Polska Wschodnia

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji RPO Śląskie 2021-2027

  Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Do 60% dotacji na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

  Termin:

  Kwota:

  Województwo:

  wsparcie MŚP

  Inwestycje MŚP FEDS

  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej

  Termin:

  Od 5 lipca do 4 sierpnia

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Innowacje MŚP

  Kredyt ekologiczny

  Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie. Otrzymaj nawet 70% dotacji na wymianę starych maszyn i urządzeń. Wykorzystaj OZE w swojej firmie.

  Termin:

  Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

  Kwota:

  10 mln zł

  Województwo:

  Wszystkie

  Kredyt ekologiczny

  Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART to projekt modułowy, który umożliwia dofinansowanie działalności B+R, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstwa.

  Termin:

  Od 21 lutego 2023

  Kwota:

  Do 50 mln zł.

  Województwo:

  Wszystkie

  Ścieżka Smart dofinansowanie na B+R i wdrożenie innowacji
  //
  Zapisz się do newslettera

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.