2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Dofinansowanie za przeprowadzenie nowych projektów wzorniczych i ich wdrożenie do produkcji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas:

+48 693 953 427

Artur Korba
Specjalista ds. dotacji

ak@cashflowgroup.pl

lub wyślij formularz, oddzwonimy.

 
  Zapoznałem/am się z regulaminem

  Dofinansowanie na opracowanie nowych produktów wzorniczych.

  W programie 2.3.5. PO IR Design dla przedsiębiorców dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

  500 tys zł. i aż 85% dofinansowania na usługi doradcze związane z projektowaniem nowych wyrobów.

  Do 1 mln zł i do 70% dofinansowania na zakup środków trwałych do produkcji.

  Dotacja dla firm, które wdrażają własne produkty.

  Współpracujemy z firmami wzorniczymi.

  Przygotowujemy audyt wzorniczy.

  Realizacja projektu zakłada trzy etapy poprzedzone przeprowadzeniem wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
  2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
  3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu w tym zakup urządzeń i maszyn do produkcji.

  Czym jest profesjonalny proces projektowy?

  Proces składający się co najmniej z następujących faz:

  1. diagnoza – przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej: przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian  pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
  2. synteza i analiza – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
  3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów;

  Potencjał wnioskodawcy należy rozumieć jako posiadanie przez wnioskodawcę określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego, o którym mowa w projekcie.

  Kto może się ubiegać o wsparcie?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

  Od czego zależy czy dostanę dotacje?

  Aby uzyskać wsparcie należy spełnić kryteria oceny projektów, w którym decydującym kryterium są nakłady na działalność B+R poniesione przez Wnioskodawcę w ostatnim roku.

  Dla jakiej branży skierowane jest wsparcie?

  Preferowane są projekty, które polegają na wdrożeniu fizycznych produktów np. z branży IoT, meblarskiej, med-tech etc.

  Termin naboru wniosków o dofinansowanie

  Runda I Start: 24.11.2020

  Zakończenie:28.02.2021

  Runda II Start:1.03.2021

  Zakończenie:31.05.2021

  Runda III Start: 1.06.2021

  Zakończenie: 28.07.2021

  Jakie koszty mogą być kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR?

  W ramach projektu kwalifikowalne są koszty usług doradczych (koszty obligatoryjne) oraz koszty w zakresie inwestycji początkowej (koszt fakultatywny).
  Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego:
  1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

  2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
  Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:
  1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości
  2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

   

  Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.
  Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków możliwy jest zakup używanych środków trwałych jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
  a) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
  b) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
  c) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

  Czy koszty związane z zakupem oprogramowania do projektowania typu CAD w celu np. indywidualizacji pod potrzeby klienta projektu wzorniczego na etapie komercjalizacji można uznać za koszty kwalifikowalne?

  W ramach kosztów kwalifikowalnych dotyczących realizacji inwestycji początkowej można zaliczyć wydatki zakupu przez Wnioskodawcę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

  Zobacz również

  6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

  Bon na cyfryzację - Wdrożenie innowacji dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych.

  Termin:

  Od 20 września 2021 r.

  Kwota:

  255 000 PLN

  Województwo:

  Cały Kraj

  Transformacja cyfrowa

  1.5.D RPO WD

  1.5.D. Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

  Termin:

  Od 30.06 do 14.07.2021

  Kwota:

  80% dotacji do 320 tys. zł.

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Przemysł 4.0. PARP

  Przemysł 4.0. Nowy Program z dofinansowaniem do 85% na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0.

  Termin:

  Od 15.06.2021 do 30.06.2021 r.

  Kwota:

  85% dotacji, do 800 000 zł.

  Województwo:

  Polska

  1.2.C b Dolnośląski Bon na innowacje

  Wsparcie na realizacje projektów B+R przez jednostki naukowe.

  Termin:

  Od 2 sierpnia 2021r.

  Kwota:

  do 340 tys. zł

  Województwo:

  wszystkie

  dotacje na innowacje Małopolska

  2.3.5 Design dla przedsiębiorców

  Dofinansowanie za przeprowadzenie nowych projektów wzorniczych i ich wdrożenie do produkcji.

  Termin:

  Do 28.07.2021

  Kwota:

  Do 1,1 mln zl.

  Województwo:

  Wszystkie, poza Polską Wschodnią.

  Dofinansowanie na opracowanie nowych produktów wzorniczych

  1.1.1. Szybka ścieżka PO IR

  Wsparcie projektów B+R prowadzonych w celu opracowania innowacyjnych produktów, usług lub technologii.

  Termin:

  22 marca do 4 maja 2021

  Kwota:

  do 80% dofinansowania

  Województwo:

  wszystkie

  Przemysł kosmiczny - innowacje

  3.2.1 Badania na rynek

  Badania na rynek to dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R w tym innowacyjnych produktów i usług.

  Termin:

  II połowa 2021 r.

  Kwota:

  do 20 mln zł

  Województwo:

  wszystkie

  Dofinansowanie badań i rozwoju

  Dofinansowanie na budowę i wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości

  Wsparcie projektów polegających na utworzeniu infrastruktury w obszarze wsparcia przedsiębiorczości.

  Termin:

  Od stycznia 2021

  Kwota:

  Do 20 mln zł

  Województwo:

  Dolnośląskie

  Biuro Inkubatora Przedsiębiorczości

  1.1.1. Szybka ścieżka “Koronawirusy” PO IR

  Dofinansowanie projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów.

  Termin:

  6 maja do 31 grudnia 2020

  Kwota:

  do 80% dofinansowania

  Województwo:

  wszystkie

  Koronawirus COVID19 dotacje dla firm

  Cash Flow Group © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: Jan Kobiałka

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.