Poddziałanie 2.3.1 Proinnowcyne usługi IOB dla MSP

Celem konkursu jest wybór projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celu poddziałania, którym jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym. Konkurs podzielony jest na 4 etapy. Dwa etapy, podczas których możliwe było składanie wniosków już upłynęły! Kolejne odbywać się będą (kolejno):

  • III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  • IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4,5 mln zł i 40,5 mln zł województwach innych niż mazowieckie.

Cel projektu

Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) przy wykorzystaniu potencjału doradczego Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

 

Kto może być beneficjentem?

 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniu w ramach projektu podlegać może zakup następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB, wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

  1. doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
  2. wynajem przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Dofinansowaniem w ramach projektu objęte mogą zostać także koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej;
  • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej.

Poziom dofinansowania

 Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji do 1 mln zł (musi wynosić mniej niż dwukrotność łącznej wartości kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją usługi proinnowacyjnej)


Termin naboru wniosków

  • etap III: od 1.12.2017 do 31.01.2018;
  • etap IV: od 1.02.2018 do 28.02.2018